అలమండ రైలు ప్రమాదం భాదితులను పరామర్శించిన బి.వి.రాఘవులు & వి. శ్రీనివాసరావు