సాలూరు బహిరంగ సభ _ ప్రజారక్షణ భేరి యాత్ర _ 31/10/23