మెంటాడ బహిరంగ సభ _ విజయనగరం _ ప్రజారక్షణ భేరి యాత్ర