లే.. లే.. చిన్నా లేచి రారా అన్నా..ఎర్రజెండా దండు వెంట పోదామన్నా..