జిఒ3 రద్దు విషయంలో.. కమ్యూనిస్టులపై బురద చల్లడం జివిఎల్‌కు తగదు