2024 ఎన్నికల ఫలితాలపై సిపిఐ(యం) ఏపి రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు స్పందన