మత సమరస్యంనికి భంగం కలిగిస్తున బి జె పి వైకరిని ఖండిచండి సి పి యం , సి పి ఐ సమావేశం