సెప్టెంబర్ 2సమ్మె సందర్బంగా విజయవాడలో మహాప్రదర్శన దృశ్యాలు